Ký hiệu WG trên tên sản phẩm nghĩa là gì?

Wettable Granule là dạng thuốc dạng hạt phân tán trong nước. Có thể dùng ở dạng nguyên bản hoặc pha với nước.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *